Typy zdrojů a zdroje

Zdrojem může být poskytovaná služba, zaměstnanec nebo místo, které si budou Vaši zákazníci rezervovat. Konkrétní kombinace a způsob použití jednotlivých typů zdrojů, záleží čistě na Vás. Informace o zdrojích nejsou použity jen při samotné nabídce rezervací, ale také v rámci rozcestníku a veškerých informacích týkajících se rezervace.

Zdroje popisují základní vlastnosti rezervací a odpovídají zákazníkům na otázky:

  • CO rezervuji (SLUŽBA)
  • KDE rezervace proběhne (MÍSTO)
  • KDO rezervaci/službu bude provádět (ZAMĚSTNANEC)

Nastavení a použití zdrojů

Zdroje lze libovolně přidávat, upravovat nebo mazat. Vždy je však důležité myslet na to, že daný zdroj již může být svázán s termínem a použitý u konkrétních rezervací. Počet zároveň aktivních zdrojů je omezen, a to podle aktuálně zakoupeného předplaceného balíčku systému reenio.

Při vytváření zdrojů doporučujeme důkladně promyslet, jaké zdroje vytvoříte a jaký způsobem je nabídnete k rezervaci. Pokud to pro Vaše konkrétní podnikání a nabídku k rezervaci není nutné, pak není potřeba vytvářet a používat (nastavovat u termínů) všechny typy zdrojů. Zdroj by měl být použit v případě, že ovlivňuje nabídku a výběr k rezervaci, příp. upřesňuje informace k rezervaci. V jednoduchých případech není potřeba zdroj u termínu nastavovat vůbec, stačí jen nastavit název daného termínu. V tomto případě však nebude možné termíny filtrovat či zahrnout do rozcestníku podle konkrétních zdrojů.

V rámci jednoho termínu můžete zadat až tři různé typy zdrojů a v rámci těchto typů vybrat po jednom konkrétním zdroji. U libovolného jendoho typu zdroje můžete vybrat konkrétních zdrojů více, což slouží k usnadnění tvorby termínů. Typicky se jedná např. o zdroj typu MÍSTO, kdy v rámci jednoho termínu nastavíte/využijete všechny 4 dostupné tenisové kurty. Systém automaticky vytvoří nabídku, kdy zobrazí jednotlivé zdroje odděleně a zákazník si bude moci vybrat ze 4 různých kurtů se stejnými parametry termínu.

Pokud má termín nastaveny zdroje, pak není nutné zadávat jeho název, ale název se automaticky sestaví podle přiřazených zdrojů. Pokud i přesto zadáte název termínu, bude tento název použit přednostně.

Hlídaní kolizí v čase

Mimo to, že zdroje slouží jako informační základ pro nabídku termínů, vč. filtrace a rozcestníku, a pak následně jako informace pro jednotlivé rezervace, je to také velmi důležitý prvek při automatizaci rezervačního procesu. Díky hlídání kolizí je možné velmi komplexně nastavit automatické vyhodnocování, zda je na konkrétní čas možné rezervaci vytvořit či nikoliv, a to z důvodu využití daného zdroje, např. obsazení sauny jinou rezervací ve stejný čas. Hlídán kolizí je dostupné u většiny typů termínů, tj. není dostupné např. u termínu využívající rezervaci na jednotlivá sedadla.

Při aktivaci hlídání kolizí v rámci nastavení jednotlivých termínu doporučujeme zvážit a dobře naplánovat závislosti mezi jednotlivými zdroji a termíny. Nesprávným nastavením může dojít ke zbytečné blokaci termínů!

V případě, že budou dva termíny vázané na jeden zdroj (konkrétní zdroj stejného typu), nemohou být na tyto termíny vytvořeny dvě rezervace ve stejný čas (samozřejmě v souvislosti s konkrétní nabídkou a způsobem rezervace u konkrétního podnikání). Příkladem může být pronájem víceúčelového hřiště, na kterém je možné provozovat více sportovních aktivit. Jedno hřiště se chápe jako zdroj typu MÍSTO a každý sport bude odpovídat jednomu zdroji typu SLUŽBA. Při rezervaci hřiště pro jeden ze sportů musí být hřiště automaticky zablokováno pro všechny další sporty, jinak by si dva zákazníci mohli současně rezervovat dvě různé aktivity ve stejný čas, ale hřiště je jen jedno.

Termíny - (Editace termínu) - Hlídání kolizí

Musíme tedy využít hlídání kolizí, kdy jej aktivujeme na takovém typu zdroje, který je omezující z pohledu nemožnosti existence současných rezervací. V našem případě se jedná o zdroj typu MÍSTO. Vyhodnocení kolize probíhá tak, že se berou v úvahu všechny konkrétní zdroje daného typu a porovnávají se s již existujícími rezervacemi. Pokud v daném čase existuje rezervace (vč. časových pauz) využívající daný konkrétní zdroj, pak systém neumožní vytvořit další "kolizní" rezervaci.

Při nastavení hlídání kolizí je možné určit i to, zda se má kolize vyhodnocovat i v rámci daného termínu, nebo jen mezi různými termíny. V praxi to znamená, že pokud bude termín s větší kapacitou, pak hlídání kolizí uvnitř termínu znemožní vytvoření více než jedné rezervace na daný čas a s odpovídajícími zdroji, i když je volná kapacita dostatečná! To je možné použít tehdy, když v rámci termínu jsou zdroje jednoho typu vybrány hromadně, např. rezervace jednoho tenisového kurtu blokuje všechny další tenisové kurty v daný čas.

Princip hlídání kolizí umožňuje využití pro blokaci delšího časového úseku, například pro případ uzavírky, rekonstrukce nebo dovolené. Chceme-li znemožnit rezervace na určité termíny, nebo jen na jejich části, využijeme vytvoření rezervace mimo termín v kombinaci s využitím hlídání kolizí.

Rezervace - Nová rezervace - Mimo termín nebo ikonka Nová rezervace v hlavním panelu

Nastavení hlídání kolizí u rezervace mimo termín se na výsledné rezervační stránce projeví jako již zarezervovaný termín (červená barva zvýraznění je v případě blokovaných termínů o málo světlejší, než-li v případě klasické přímé rezervace), takže zákazníci nebudou mít možnost vytvářet nové rezervace. Při nastavení této speciální rezervace je nutné vybrat odpovídající konkrétní zdroje, které chceme blokovat, a také aktivovat hlídání kolizí na dané typy zdrojů.

Aby k zablokování možností rezervací zákazníkem došlo, je důležité myslet na to, že hlídání kolizí musí být nastaveno přinejmenším jedenkrát na daný časový úsek. Buďto již při nastavení daného termínu (ve vazbě na budoucí vzniklé rezervace) nebo pak při vytváření samotné rezervace mimo termín.

Níže uvedený příklad ilustruje, jak si práci můžeme zjednodušit, pokud jako zdroje nebudou nastaveny jen 3 KURTY, ale ještě zdroj služby s názvem TENIS, který bude součástí všech termínů. Při potřebě znemožnit rezervovat kurty v daném období (např. konání turnaje) tedy vytvoříme rezervaci mimo termín (nezáleží na tom, zda standardní termín má/nemá nastaveno hlídání kolizí). U této rezervace nastavíme hlídání kolizí na zdroje typu SLUŽBA. Samozřejmě, že v tuto chvíli nesmí být ještě žádná standardní rezervace na uvedený zdroj a časové období, protože pak by se rezervace mimo termín nemohla korektně vytvořit!

Výhody tohoto řešení se dvěma typy zdrojů jsou hned dvě. Nemusíme vytvářet tolik rezervací mimo termín, kolik je jednotlivých kurtů (abychom zablokovali rezervace u všech). A také, pokud budeme sestavovat zdroje pro rozcestník, můžeme využít název konkrétní služby, tj. TENIS. V případě potřeby je možné zákazníky o omezeních či změnách informovat prostřednictvím textového obsahu rezervační stránky nebo dalšími komunikačními kanály (SMS, e-mail, atd.).

Funkcionalita hlídání kolizí je velmi efektivním nástrojem pro řešení automatizace v rámci nabízených služeb. Díky různým kombinacím zdrojů, jejich typů a způsobu vyhodnocování, je možné definovat poměrně komplexní pravidla. Je tak možné např. blokovat rezervace jednotlivých tenisových kurtů v hale, a to v případě, kdy si již zákazník rezervoval celou halu pro fotbal. Je však důležité princip fungování pochopit, vyzkoušet si a dobře navrhnout zdroje a jejich provázání.