Místenky a sedadla

Termín typu Místenky/sedadla umožňuje rezervaci ve dvou režimech, a to na celý termín (od - do) nebo na libovolný časový úsek. U termínu se navíc definuje mapa sedadel/míst, které si zákazník může konkrétně rezervovat.

Cena za rezervaci je definována základní cenou, která se přiřazuje k jednotlivým kategoriím. Tuto základní cenu kategorie je následně možné rozšířit o cenové varianty či podmíněné ceny. V případě, že se rezervuje celý časový úsek termínu, je cenotvorba jednoduchá a cena rezervace odpovídá cenám kategorií. V případě rezervace na časový úsek je cena rezervace výsledkem násobení časových úseků a cen kategorií, a to dle nastavení termínu.

V rozšířeném nastavení termínu je možné povolit také generování rezervačního kódu pro každé sedadlo, díky zaškrtnutí této možnosti se vygenerovaná vstupenka s kódem doplní o konkrétní číslo řady a sedadla, stolu či dalšího objektu. Pokud tedy chcete mít pro každé rezervované místo samostatný kód, je to možné tímto nastavením.

Vhodný pro koncerty, plesy, divadlo, kino, restaurace, různá setkání, pronájmy místností, parkovací místa, sdílené kanceláře, ...

Podívejte se na ukázku rezervační stránky, také ve variantě s rezervací na časový úsek

Časový typ rezervace

Jak již bylo uvedeno, tento typ termínu nabízí dvě možnosti rezervace z pohledu časového intervalu. První je standardní rezervace celého termínu. V tomto případě je čas rezervace přesně definován časem celého termínu a konkrétní místo je rezervováno na celou dobu tohoto termínu. Zákazník nemá možnost si jakkoliv volit čas, ten je již dán nastavením termínu. Tento režim je typicky vhodný pro různé koncerty, plesy, semináře, pronájmy stánků na akcích, apod.

Druhou možností je rezervace na libovolný časový úsek (je potřeba zvolit "Libovolný čas rezervace") v nastavení termínu. Prakticky jde například o situaci, kdy se místa na mapě nabízí k rezervaci po celý den, ale rezervace samotná může být pouze na 1 nebo 2 hodiny. Jedná se tedy o jakési sdílení míst v mapě v čase. Zákazník si v tomto případě volí nejen konkrétní místa v mapě, ale také čas OD a DO, dle nastavení a své potřeby. Pokud si zákazník vybere místo, které v daný čas, nebo v průběhu jím požadovaného časového úseku, již není dostupný, je o tom informován, a to včetně zobrazení informací, která místa nejsou volná příp. kdy opět budou. Tento režim je obzvláště vhodný pro rezervace sdílených kancelářských prostor, zasedacích místností, parkovacích míst nebo stolů v restauraci.

Koncert, ...

Uživatel si může sám vytvořit mapu koncertního sálu a navíc může také nastavit různé cenové kategorie podle potřeby. Pro každou cenovou kategorii lze ještě dále definovat konkrétní cenové varianty například pro zvýhodněné vstupy. Zákazníkovi je umožněn výběr z mapy uspořádání prostoru koncertního sálu.

Tančírna, ples, ...

Při vytváření mapy uspořádání sedadel pro koncertní akci, jako tomu bylo v předešlém případě, je vhodné při vytváření mapy sedadel využívat sekce, ovšem je možné mapu uspořádání vytvořit také pomocí skupiny stolů. V následující ukázce tedy můžete vidět, jak vypadá příkladné vytvoření mapy pomocí skupiny stolů, u nichž je možné nastavit si tvar stolu a určit počet židlí.

Kancelářské prostory

Rezervační systém může být využíván také pro specifické účely jako je například rezervace kancelářských prostor. Do mapy lze zahrnout nejen stoly a židle, ale také objekty vlastních tvarů (polygony), které mohou reprezentovat konkrétní místnosti, jejichž obrysy mohou být i poměrně složité.. Pro přiblížení vnitřní organizace místnosti pak stačí použít statické objekty a rezervující má díky tomu jasný přehled o tom, co je v rámci místnosti k dispozici.

V tomto případě se typicky využije rezervace na libovolný časový úsek, díky čemuž bude možné rezervovat např. jednu kancelář několikrát během jednoho dne a přitom zajistit, aby se rezervace časově nepřekrývaly.

Parkoviště

Kromě sedadel nebo celých místností je možné rezervovat také např. parkovací místa. V případě celých garáží je možné do mapy doplnit i další objekty jako jsou sloupy nebo schody. Vyhrazená parkoviště pro invalidy mohou být opatřena specifickým symbolem vozíčkáře, který se nachází v nabídce statických objektů.

I v tomto případě je obvyklé použití rezervace na libovolný časový úsek, kdy jedno parkovací místo tak může být během dne sdíleno a využito vícekrát.

Mapa rozmístění sedadel, stolů, atd.

Pro tento typ termínu je klíčová tzv. mapa sedadel. Ta definuje, kde v prostoru se nacházejí jednotlivé objekty, které je možné rezervovat. Nemusí se jednat pouze o sedadla či stoly, ale o různé typy objektů dle konkrétní situace a potřeb. Není tak problém definovat rezervační mapu pro parkoviště či kancelářskou budovu s rezervacemi celých místností.

Vytváření samotného termínu pak zahrnuje nastavení důležitých informací týkající se této akce. Je potřeba myslet na to, že v sekci rezervované zdroje musí být nastaven aspoň jeden zdroj, kterým nejčastěji bývá místo konání. Jakmile uživatel vybere právě jednu z šablon map, zobrazí se názvy jednotlivých kategorií definovaných v mapě, ke kterým je následně možné přiřadit odpovídající jednotkovou cenu.

Jakmile je u termínu jednou přiřazena a uložena mapa, vzniká interně kopie mapy z této šablony a dále je již tato mapa provázána pouze s daným termínem a je na původní šabloně nezávislá! Změny v šabloně se v termínu neprojeví, je nutné editovat přímo mapu v konkrétním termínu!

Vytvoření mapy

Každá mapa se skládá ze dvou typů objektů: rezervovatelné objekty a statické objekty. Editace těchto objektů probíhá interaktivně přímo v ploše mapy, kde je možné vybírat jednotlivé objekty, měnit jejich velikost, provádět rotaci apod. Při výběru objektu se u něj vždy zobrazí malé ikonky, které umožňují spouštět odpovídající funkce (vnitřní editace, duplikace, mazání, změna pořadí, apod.). Každý objekt má zároveň své parametry, které je také možné upravovat dle potřeby, typicky jde o název, barevnost, kapacitu, atd.

Zdroje - Šablony - Mapy sedadel

SEDADLA_mapa

Při práci s objekty je důležité znát několik pracovních postupů:

  • pomocí myši a současného stisknutí klávesy Shift je možné označovat více objektů najednou a následně s nimi pracovat a nastavovat jejich společné parametry. Podobně je možné stisknout klávesu Shift a současným tažením myši vybrat a označit více objektů v ploše.
  • některé objekty mají možnost "vnitřní editace", a to kliknutím na ikonku tužky. V tomto režimu editace se např. upravují jednotlivá sedadla či řady v rámci sekce nebo jednotlivé objekty v rámci skupiny.
  • objekty (rezervovatelné i statické) je možné seskupit do "jednoho objektu", a to označením více objektů najednou (pomocí klávesy Shift) a kliknutím na ikonku seskupení. Takováto skupina pak vytváří logický objekt, se kterým je možné efektivně pracovat a zároveň všechny rezervovatelné objekty ve skupině se rezervují jako jeden celek. Toto je vhodné např. v situaci, kdy se rezervuje celá kancelář vč. vybavení, nebo když je potřeba navrhnout specifické rozmístění židlí při rezervaci konkrétního stolu.
  • pro ukončení vnitřní editace nebo zrušení označení objektů, stačí kliknout mimo tyto objekty na základní plochu mapy.

Rezervovatelné objekty

Jedná se o takový typ objektů, které vytvářejí nabídku pro zákazníka a umožňují konkrétní výběr toho, co si chce rezervovat. Jedná se např. o sekci sedadel, jednotlivé židle, stoly či jejich kombinace, parkovací místo nebo obecný rezervovatelný bod (vhodný zejména, pokud je na pozadí mapy nastavena vlastní grafika). Obvykle tyto objekty mají nezměnitelnou kapacitu, tj. rezervace objektu odpovídá jedné rezervaci. Za zvláštní zmínku stojí objekt typu polygon, který umožňuje definovat libovolný prostor, který může mít nastavenu rezervovatelnou kapacitu větší než 1. Tímto způsobem je tak možné velmi snadno definovat např. sektor na koncertě v režimu "na stání", kdy není potřeba určovat konkrétní místo, ale pouze daný sektor a počet diváků. Podobně jednoduše je možné vytvořit mapu kanceláří a umožnit tak rezervaci jednotlivých samostatných prostor.

V rámci mapy jsou také definovány kategorie, kdy se následně jedná o barevné přiřazení jednotlivých objektů k dané kategorii. Tyto kategorie jsou pak v editaci termínu použity pro specifikaci ceny za jednotkovou rezervaci (cena odpovídající jedné rezervaci). Zde je důležité mít korektně nastaveno nejen přiřazení objektů do kategorií, ale také to, zda cena odpovídá typu rezervovaného objektu (typicky může být problém při rezervaci celého stolu či jednotlivých židlí u stolu, viz níže). Objekty, které nejsou přiřazeny do kategorie mohou být rezervovány, ale nemohou mít přiřazenu cenu.

Statické objekty

Aby bylo možné zákazníkům nabídnout efektivní přehled o situaci, která je jim nabízena k rezervaci, je možné v mapě používat i tzv. statické objekty. Ty mají za úkol doplnit vzhled mapy či poskytnout další informace, nicméně tyto objekty ¨není možné rezervovat. Typicky se jedná o objekty umožňující doplnění textu, různých informačních ikon, půdorysů místností (objekt typu polygon s nastavenou tloušťkou čáry a doplněný o objekty typu okna, dveře, apod.), ale i jednotlivé vybavení jako jsou stoly, židle, apod.

Chybně nastavená mapa: v názorné ukázce vytvořené mapy sedadel jsou dvě kategorie. Po stranách sekce s názvem hlediště jsou umístěny dvojice stolů. Pravá dvojice stolů má povolenou rezervaci pouze celého stolu, a proto je barevně označen celý stůl nikoliv jednotlivé židle. Náhled zároveň také upozorňuje na chybu, které se při vytváření můžete dopustit. V případě, že povolíte rezervaci pouze celého stolu, je třeba nastavit takovýmto stolům zvláštní kategorii. V náhledu vidíme, že cena za jedno místo u pravého stolu je stejná jako cena pěti míst u stolu levého, což rozhodně není žádoucí!