Výpočet ceny rezervací

Ať již budete využívat přímé platby v systému nebo ne, určitě je vhodné poskytnout svým zákazníkům informaci o ceně služeb, které si rezervují. Zákazník tak bude vždy přesně vědět, kolik ho bude služba stát při platbě na místě, resp. kolik bude nutné uhradit pomocí platební brány.

Cenotvorba je významným prvkem při nabízení a poskytování jakýchkoliv služeb. Výsledná cena za službu může být ovlivněna celou řadou faktorů a v určitých situacích může být navyšována či naopak snižována. Rezervační systém poskytuje několik technik, jak výslednou cenu definovat a reálně vypočítat. Jednotlivé techniky úpravy ceny je možné kombinovat, využít všechny nebo jen některé.

1. Vstupní cena rezervace

Prvním krokem je součet cen za jednotlivé rezervované prvky (osoby, místa, atd.). Pokud je u termínu použita pouze základní cena, je výpočet dán jednoduše vynásobením rezervované kapacity/času a této ceny.

V systému je možnost definovat cenové varianty, které umožní snadno rozlišovat různé typy cen (Dospělý, Dítě, apod.). V tomto případě je vstupní cena rovna součtu jednotlivých variant vynásobených odpovídající rezervovanou kapacitou/časem. Specifickým případem je situace, kdy v rámci cenové varianty je definována velikost skupiny větší než 1 (neplatí pro termíny typu "Sedadla/místenky)". Toto nastavení umožňuje definovat typicky rodinné vstupné, kdy za jednu cenu vzniknou např. 4 obsazená místa v rámci rezervace. Můžete tak svým zákazníkům nabídnout zvýhodněné/hromadné ceny a přitom zajistit standardní počítání kapacity termínu. Cenové varianty je rovněž možné využít u termíny typu "Sedadla/místenky", kdy v rámci jednotlivých kategorií mapy mohou být definovány i různé ceny. Snadno tak nabídnete svým zákazníkům např. zvýhodněné dětské vstupné.

Další možností v této fázi cenotvorby je využití tzv. podmíněných cen. Díky této možnosti můžete v rámci základní ceny (resp. každé cenové varianty) definovat specifické podmínky a hodnotu ceny, která se bude aplikovat pro zákazníka. Je zde možnost definovat jednu či více podmínek pro každou cenu zvlášť (podmínky v rámci jedné podmíněné ceny se aplikují vždy společně, tj. logickou spojkou A ZÁROVEŇ a podmínky se vyhodnocují podle pořadí, tj. je vždy aplikována první podmíněná cena, která splňuje podmínky). Tyto podmínky mohou cenu podmínit délkou rezervovaného času, dobou před termínem nebo počtem rezervovaných osob. Například takto můžete velmi snadno ovlivnit cenu při dlouhodobějším pronájmu nebo zvýhodnit zákazníky, kteří se registrují s velkým předstihem před akcí. Podmíněná cena vždy pouze nahrazuje hodnotu základní ceny/cenové varianty, což znamená, že zákazník vidí vždy jen výslednou cenu a obecně se jedná o cenu za jednotku, např. v případě intervalového typu termínu je tato upravená hodnota ceny použita při násobení počtem rezervovaných intervalů!

Pokud máte u ceny resp. cenové varianty více podmíněných cen, jejich vyhodnocování probíhá v daném pořadí (to můžete přetažením myši měnit) a pokud systém narazí na první podmíněnou cenu, kdy jsou všechny podmínky splněny, tato cena se aplikuje a další ceny se již ignorují. Proto je dobré si v případě využití této funkce vždy dobře promyslet a naplánovat parametry podmíněných cen a jejich výši, a to i s ohledem na další kroky cenotvorby (násobení kapacitou, délkou, atd.).

2. Rezervační formulář

Vlastní rezervační formulář je silný nástroj, pomocí kterého je možné získat od zákazníků dodatečné informace a údaje. Zároveň je možné na základě těchto údajů upravit cenu rezervace. Možnosti nastavení formulářových polí jsou široké a ovlivňují celkovou cenu různými způsoby.

Typické použití může být příplatek za nadstandardní služby (kladná hodnota, absolutní (Kč), na celou rezervaci) nebo slevy pro členy (záporná hodnota, relativní (%), na celou rezervaci). U složitějších konfigurací vždy doporučujeme chování cenových polí otestovat, aby bylo zachováno očekávané fungování s ohledem na různé kombinace zadání hodnot (např. relativní sleva a zároveň absolutní příplatek).

3. Poukazy

Jako další krok, který umožňuje upravit výslednou cenu je aplikace tzv. slevového poukazu. V rezervačním systému se evidují jednotlivé poukazy spolu s jejich parametry (doba platnosti, hodnota slevy/příplatku, možný počet použití). Tyto poukazy je pak možné rozšířit mezi zákazníky a jejich použitím při rezervaci se docílí požadované úpravy celkové ceny rezervace. Typickým použitím jsou různé marketingové slevové akce, ale také např. řízená nabídka rezervací mezi omezenou skupinu zákazníků (kód s nulovou hodnotou a jedním použitím).

Další možností je také využít přímý prodej slevových kódů zákazníkům, kteří tak zakoupí unikátní slevový kód, který následně uplatní při konkrétní rezervaci.

4. Způsob platby

Výsledkem je celková cena, která může být následně uhrazena zákazníkem přímo v prostředí webového prohlížeče. Ta zohledňuje aplikace jednotlivých nástrojů cenotvorby a je použita jen pro informaci (bez on-line platby) nebo jako podklad pro uskutečnění platby pomocí platební brány.

Specifickým případem je možnost úhrady ceny rezervace pomocí kreditů, což je možné oproti jiným platebním metodám speciálně zvýhodnit (do zvýhodňované částky se nezahrnují slevy či příplatky v rámci procesu cenotvorby).