Dny volna

Nabídka poskytovaných služeb je zpravidla definována periodickým opakováním v rámci nastavení termínu. Během období, pro které je tento termín definovaný, mohou nastat různé situace vyžadující blokování možnosti vytváření rezervací v daný den nebo jen určitý časový úsek. Toto je možné řešit několika způsoby (smazáním výskytu termínu, vytvoření rezervace s kolizí), nicméně nejefektivnější a doporučený způsob je využití funkce "Dny volna / dovolené".

Funkce "Dny volna / dovolené" se běžně využívají pro dovolenou, státní svátky, uzavření prostor apod.

Při synchronizaci rezervačního systému s Google Kalendářem může být nastavena i zpětná synchronizace, při níž se aktivity zadané v propojeném Google Kalendáři propíšou do rezervačního systému právě jako dny volna.

Dny volna lze mít globální (zamezí veškerým rezervacím v daném období) nebo mohou mít vazbu na jednotlivé zdroje (Služba, Zaměstnanec, Místo). Pravděpodobně nejvyužívanější situace je v kombinaci se zdrojem Zaměstnanec. Díky tomu lze jednoduše vyblokovat všechny termíny náležící danému konkrétnímu zaměstnanci například v době jeho naplánované dovolené, a to tak, aniž by se jakkoliv měnilo nastavení nabídky termínů. Mezi další typické scénáře patří dočasné uzavření provozovny z technických či jiných důvodů, kde příkladem může být tělocvična, kdy je pro jednotlivé sporty vytvořena množina termínů. Díky definovanému dni volna lze všechny tyto termíny zablokovat pro tvorbu rezervací v jednom kroku.

Pokud chcete využívat tuto funkci s vazbou na konkrétní zdroje jako Zaměstnanec, Místo a Služba, je nezbytné je používat v rámci plánování a nastavení termínů. Pokud termíny nevyužívají zdroje tohoto typu, ale pouze název, nelze je pomocí dnů volna specificky blokovat (lze využít pouze globální dny volna).

Ve formuláři pro vytvoření nového dne volna je vždy možné namapovat maximálně jeden konkrétní zdroj. Pokud je třeba vytvořit volno pro větší množství termínů pokrývající různé základní zdroje, pak je možné použít generátor dnů volna, kde lze zaškrtnout zdrojů více. Stejně tak je možné generátor využít v případě, kdy se den volna pravidelně opakuje.

Státní svátky

Dny volna jsou důležité mimo jiné také v případě různých státních svátků. Tyto dny jsou typicky závislé na konkrétním státu, nicméně pro určité státy rezervační systém umožňuje integraci státních svátků jako dnů volna. Takto automaticky vytvořené dny volna je možné i následně upravovat dle potřeby. Mohou být zrušeny nebo naopak prodlouženy o další dovolenou apod. Importované státní svátky jsou nastaveny na globální úrovni a tedy nemají vazbu na konkrétní zdroje, což znamená, že v daný den dojde k blokaci všech termínů v daném období.